Som andre uddannelsesinstitutioner oplever vi  i forskelligt omfang på forskellige årgange  at brugen af digitale medier kan påvirke undervisningen og/eller trivslen negativt. På Rundhøjskolen vil vi gøre eleverne så dygtige, som de kan blive – via et skarpt fokus på både høj faglighed og trivsel. Derfor er vi nødt til at handle, hvis brugen af digitale medier bliver forstyrrende i hverdagen. 

Vi har derfor udarbejdet nogle retningslinjer. Med retningslinjerne følger: 

  • dels nogle rammer for undervisningspersonalets muligheder for at handle, hvis brugen af it-udstyr og -medier forstyrrer undervisning og trivsel, 
  • dels et sæt forventninger til eleverne i brugen af it-udstyr og -medier. 

RAMMER FOR UNDERVISNINGSPERSONALETS MULIGHEDER FOR AT HANDLE 

Rundhøjskolen anerkender, at der i elevernes brug af it og medier finder en digital og demokratisk dannelse sted, som er vigtig for den enkelte elevs og samfundets fremtid – og som derfor er en del af skolens virke og formål. Derfor vil vi med dialog og klare forventninger lære eleverne at bruge it-udstyr og -medier på en måde, der er hensynsfuld over for kammerater, undervisningspersonale, undervisning og læring. Udgangspunktet er, at når vi er på skolen, er vi fælles om at lære noget.  

I situationer, hvor forventningerne ikke indfries – eller hvis skolens personale finder det hensigtsmæssigt i forhold til trivsel og undervisningsmiljø – er det inden for deres pædagogiske råderum at indsamle elevernes mobiltelefoner (og andet it-udstyr).  

Konkret kan disse låses inde i elevskabe eller afleveres i en kasse hos læreren ved starten af hver undervisningstime.  

Det enkelte årgangsteam vurderer, om eleverne også skal være mobilfri i frikvartererne, og afgør hvornår der er behov for at anvende mobiltelefonen i undervisningen. 

Årgangsteamet har ansvaret for at melde det aktuelle regelsæt ud til både elever og forældre. 

ELEVERNES 9 #

Forventninger til elevernes brug af it-udstyr og -medier på Rundhøjskolen

#1 Du forstyrrer ikke andre med din brug af ‘elektronik’. 

#2 Du respekterer, at it-udstyr og -medier først og fremmest bruges til undervisning. 

#3 Du passer på skolens udstyr. 

#4 Du tager ikke fotos eller optager video af andre uden deres tilladelse. 

#5 Du down- og uploader ikke pornografisk, voldeligt og/eller racistisk indhold. 

#6 Du down- og uploader ikke film og fotos uden tilladelse. 

#7 Du holder en ordentlig tone på nettet - over for alle - både i og uden for skoletid. 

#8 Du overholder aldersbegrænsninger på sociale netværk og spil. 

#9 Du følger de voksnes anvisninger på skolen.