Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

Vores undervisning og pædagogik har udvikling og fællesskab i centrum.

Vores undervisning og pædagogik har udvikling og fællesskab i centrum.
 • Læs op

Indhold

  På Rundhøjskolen har vi naturligvis den ambition, at alle elever skal lære mest muligt i skolen. Vi ønsker, at alle vores elever efter folkeskolen er klar til at tage den uddannelse, de drømmer om. Derfor har vi høje faglige forventninger til eleverne og giver med professionelle lærere den nødvendige hjælp og støtte, så eleverne bliver så dygtige, som de kan. 

  Pædagogik 

  Vores undervisning bygger på en anerkendende, nysgerrig og åben pædagogik. Mange forbinder anerkendende pædagogik med ukritisk ros, men anerkendelse er forskellig fra ros: Ros styrker selvtilliden, hvor anerkendelse styrker selvværdet, selvfølelsen og evnen til selvregulering. At give anerkendelse er med til at styrke den enkeltes oplevelse af handlekompetence, som så kan danne basis for læring og udvikling. 

  Med en anerkendende tilgang fokuserer vi på muligheder frem for problemer. Vi har fokus på elevernes ressourcer og styrkesider samt relationer omkring eleven. Det kommer til udtryk i elev- og undervisningsplaner og kendetegner skolens pædagogiske praksis bredt set. Vi lægger vægt på den enkelte elevs alsidige udvikling, som sker i fagene i samspil med udviklingen af de faglige kundskaber og færdigheder.  

  Det sker, når vores lærere tilrettelægger deres undervisning, så hver eneste elev kan finde mening med indholdet og kan arbejde målrettet på at blive klogere og dygtigere – og derfor bliver det. Det kræver kommunikation og samarbejde mellem de involverede parter – lærere og elever og eleverne indbyrdes. 

  Dannelse 

  På Rundhøjskolen har vi altid gjort en dyd ud af ikke bare at uddanne vores elever. Vi vil også danne dem og gøre dem til hele mennesker, der kan begå sig i livet. Vores elever skal sagt med andre ord ikke bare blive til “noget”, de skal også blive til “nogen”. 

  Vi tror på, at vi som skole kan skabe dannelse ved at have et tydeligt værdigrundlag, tydelige voksne med holdninger, krav og omsorg, arrangementer, der skaber fællesskab såsom fester, lejrskoler og så videre.  

  Vi er rollemodeller og vejledere for børnene blandt andet gennem lytning og anerkendelse. Det handler om at møde børnene på deres udviklingsniveau og bringe børnene til nærmeste udviklingszone. Eleverne lærer derved at tage personligt ansvar for sig selv og samspillet med deres omgivelser. 

  Systematisk tilgang til dit barns faglige udvikling 

  Vi arbejder systematisk med at sikre dit barns faglige udvikling. En gang om året holder årgangens lærere en læsekonference med ledelsen og de lærere på skolen, som er uddannet til at fungere som faglige vejledere for kollegerne. Sammen drøfter de elevernes udvikling i fagene – ud fra egne observationer, samtaler med eleverne og test. Og de planlægger, hvad der skal til for at sikre fortsat udvikling blandt alle eleverne. Derudover laver lærere og vejledere en opfølgning kort tid før sommerferien.  

  Vores stærke og systematiske evalueringskultur medvirker sammen med målrettede kurser på den måde også til at klæde lærerne endnu bedre på til at undervise elever i læsevanskeligheder. 

  Læseindsatser 

  Læsebånd, hvor eleverne arbejder fokuseret med læsning i 20 minutter hver dag, er ikke usædvanligt rundt omkring på landets skoler. Alligevel har Rundhøjskolens læsebånd tiltrukket sig positiv opmærksomhed fra Undervisningsministeriet, Nationalt Videncenter for Læsning m.fl. Vores læsebånd er nemlig en del af en struktureret og systematisk tilgang til læseundervisningen og opfølgning på elevernes udvikling. 

  Læsning er meget mere end at lære at læse. Alle fag har deres særlige tekster, og derfor har vi på Rundhøjskolen ikke kun læsning på dagsordenen i dansktimerne. For eksempel skal man i matematik ofte også kunne afkode en tekst for at løse en opgave. Og de enkelte fag har samtidig deres særlige ordforråd med tilhørende begreber og kræver derfor forskellige læsestrategier. Derfor giver det god mening at arbejde med læsebånd på tværs af fagene.  

  Alle elever i 0.-9. klasse har i løbet af skoleåret fire læsebånd af hver fire uger. I læsebåndene er der fokus på faglig læsning, læsehastighed og ordforråd og læsetræning.  I 0.-3. klasse handler læsetræningen om at få automatiseret læsningen, så den flytter sig; fra den besværlige lydstavning og søgende genkendelse af hvert enkelt ord, til en genkendelse, hvor eleverne bare kigger på ordet for at genkende det sikkert. I 4.-6. klasse handler læsetræning om læseforståelse, og i 7.-9. klasse om genrekendskab. 

  For at få et godt datagrundlag til vores opfølgning på den enkelte elevs udvikling gennemfører vi hvert forår i 2.-8. klasse den nationale test i dansk, læsning. Den nationale test kortlægger den enkelte elevs afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse.  

  I tillæg tester vi systematisk for ordblindhed, ligesom vi løbende undersøger elevernes staveudvikling, grammatik-kunnen og tekstforståelse. 

  Idræt og bevægelse styrker også den faglige udvikling 

  Sansemotorikken spiller en ufattelig vigtig rolle, uanset om du skal udvikle dig fysisk eller kognitivt, altså din evne til at forstå ting

  Sansemotorikkens betydning for den fysiske udvikling

  Du bruger sansemotorikken til at vurdere, hvordan du skal reagere på udefrakommende ting. Hvis du for eksempel skal drikke af et glas, registrerer du ubevidst, hvor meget der er i glasset, for så ved du, hvor meget kraft eller spænding i musklerne du skal bruge på at løfte det. 

  På samme måde bruger du også sansemotorikken, når du skal kaste en bold til en anden: Hvor langt er der, og hvor hårdt skal du kaste? Sansemotorikken udvikles hele tiden, men særligt mens man er barn. Og den udvikles ikke af at sidde stille, men igennem idræt, leg og bevægelse. 

  Efterhånden som din sansemotorik udvikler sig, og du opnår en stadig større kropsbevidsthed, øges dine muligheder for at blive stærkere, hurtigere og få større udholdenhed. 

  Sansemotorikkens betydning for den kognitive udvikling 

  Sansemotorikken er lige så væsentlig, når det gælder udviklingen af din evne til at forstå og øge din viden, altså dine kognitive evner. Sansemotorikken spiller en stor rolle i vurderingen af, hvordan ting vender, for eksempel bogstaver, tal og koordinatsystemer. 

  Desuden kræver det koncentration og god fornemmelse for egen krop at kunne rende rendt - og for at kunne sidde stille. Har du styr på dine sanser, kan du begge dele. Hvis du skal bruge al din energi på at holde styr på din krop, er der ikke overskud til at opfatte, hvad læreren siger. Så sansemotorikken betyder rigtig meget for din opmærksomhed, hukommelse, koncentration og udholdenhed. Og udholdenhed hér er ikke det samme som at kunne løbe langt. Her handler det om at "kunne holde det ud", tage i mod og være vedholdende, også selvom det måske ikke er et fag eller emne, man brænder for. 

  Sidst opdateret: 27. november 2023
  Sidst opdateret: 27. november 2023