I løbet af Rundhøjprojektets levetid blev der løbende "bygget på" med indsatser og tiltag, der både skulle bidrage til at skabe lige deltagelsesmuligheder for elever i læsevanskeligheder (herunder ordblinde) på Rundhøjskolen og styrke ledelse, medarbejdere og organisationens evne til at finde og ruste elever i læsevanskeligheder.

 

Skolen

 • Skolen har nu en læsehandleplan og en testoversigt
 • Læsekonferencer på alle årgange med deltagelse af læsevejleder (som leder og strukturer møde og indhold), pædagogisk leder og årgangens primærlærere. Alle lærere skal deltage i mindst én konference om året
 • Procedurer for afvikling af de nationale test i læsning (også på særlige vilkår)
 • Læsehandleplan for specialklasserne på vej
 • Løbende møde mellem skoleleder og koordinerende læsevejleder
 • Procedurer for afvikling af folkeskolens prøver på særlige vilkår
 • Afklaring og procedurer for hvem der gør hvad – f.eks. når en elev testes ordblind
 • 4 læsebåndsforløb med fastlagte forskellige temaer, som involverer forskellige faglærere
 • Systematik omkring opsamling af elevernes faglige progression
 • Handleplaner for alle ordblinde elever
 • Forventning om evaluering efter igangsatte indsatser
 • Ledelsen rammesætter læseaktiviteter
 • Løbende proces-evaluering i form af spørgeskemaer, evaluering af læsebånd, interview af en gruppe forældre
 • Meget fokus på at konsolidere og at de tiltag, som er søsat fastholdes
 • Efter år 1 – flere lærere ønsker også tiltag på mellemtrinnet
 • De to første år deltog læsevejlederen i “boost”-timerne i 10. klasse (2 ugentlige lektioner i undervisningen eller i planlægningen af undervisningen) – det gør hun ikke på samme måde mere – nu er det tilbud om kurser i løbet af året
 • Lærerne har mindst en gang om året udfyldt et spørgeskema om projektet

 

Læsevejledere/ressourcepersoner

 • Uddannelse af 2 nye læsevejledere - fra én læsevejleder til nu tre og en lærer fra støttecenteret i 0.-2. klasse
 • Oversigt over årets læsevejlederens aktiviteter – godkendt og prioriteret sammen med ledelsen
 • År 3 har det nye læsevejlederteam regelmæssige sparringsmøder med erfaringsudveksling
 • Afvikler individuelle test som en del af læsekonferenceforberedelsen
 • Ordblindetest og efterfølgende information til forældre og lærere
 • Afvikler elevkurser – intro til LST, fortsætterkurser, LST til FP9 og FP10
 • Sparring med lærerteam
 • Mulighed for co-teaching
 • Oplæg forud for læsebånd og opsamling på evaluering
 • Kurser i LST, læseforståelsesstrategier og andre læsefaglige emner for alle lærere
 • Aktionslæring med årgangsteamet omkring faglig læsning – i sammenhæng med oplæg

 

Lærere

 • Alle lærere deltager i mindst én læsekonference om året. Alle faglærere får en oversigt over årgangens elever i læsevanskeligheder samt teamets aftaler og mål
 • Afvikler klassetest i læsning og stavning efter testplan
 • Samarbejde om at afvikle læsebånd på årgangen
 • En synlig indsats og fokus på at alle lærere har et sprog for at tale om læsning
 • Kontakt med forældrene

 

Elever

 • Kender de andre ordblinde i klassen og på årgangen
 • Kurser i LST og gode strategier for ordblinde
 • Særlige kurser op mod de skriftlige forprøver i november og prøverne i maj
 • Individuelle handleplaner
 • Læringssamtaler om testresultater
 • Oplæg for klasserne om ordblindhed
 • Kender nu ”læsedamen” og it-vejlederen
 • Test ved skolestart af nye elever i 8. ESAA-klasser (idrætstalentklasser på 8. årgang) og 10. klasser – i 10. klasse individuelle samtaler på baggrund af testene

 

Forældrene

 • Forældremøder for ordblindes forældre
 • Skriftlig vejledning til, hvordan forældrene kan hjælpe i overgangen til ungdomsuddannelse
 • Artikler i ”Rundologien” – skolens forældreblad
 • Møde, evt. med deltagelse af læsevejleder i forbindelse med ordblindetest
 • Forsøg på mellemtrinnet med deltagelse af læsevejleder i én årlig skole/hjemsamtale
 • På vej – netværksmøder for ordblinde elevers forældre

 

I Aarhus og i Danmark