Gå til hovedindhold

Specialklasser

Rundhøjskolen har en lang og flot tradition med specialklasser til børn og unge med behov for særlige rammer til at støtte deres læring, udvikling og trivsel.

 • Læs op

Indhold

  skoleåret 2023/2024 har vi syv specialklasser med hver 7-9 elever. Klasserne er sammensat ud fra en vurdering af børnenes behov og kompetencer, alder, køn og bopæl. 

  Specialklasserne er en del af Aarhus Kommunes samlede specialpædagogiske undervisningstilbud. Specialklasser organiseres og betjenes af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Enhver henvisning til specialklasse sker via PPR. 

  Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside  

  Læs en generel beskrivelse af Aarhus Kommunes specialklasser 

   

  Ny på Rundhøjskolen? 

  Når dit barn er visiteret til en specialklasse på Rundhøjskoleninviterer vi dig til et indslusningsmøde på skolen. Her orienterer vi dig om vores specialpædagogiske tilbud, og vi indgår sammen konkrete aftaler om opstart i klassen/SFO, kontaktpersoner blandt personalet og andet, der kan sikre en god skolestart for dit barn. 

  Samtidig udveksler vi oplysninger, så de modtagende lærere, pædagoger og PPR-psykologen får de bedste betingelser for at arbejde med dit barn. 

  Indslusningsmødet danner basis for det de pædagogiske og didaktiske overvejelser i forhold til elevens opstart og indslusning

  Dit barn revisiteres løbendeSom skole forbereder vi os ved at udfylde et statusskema. PPR-psykologen vurderer herefter, om der er behov for et statusmøde. Det er der for eksempel, hvis PPR-psykologen har overvejelser om, undervisningstilbuddet bør ændres eller ophøre.  

  Vi holder også statusmøder, hvis du som forælder, specialklassen/ledelsen på skolen, ledelsen på elevens distriktsskole eller PPR og Specialpædagogik ønsker en drøftelse af nye tiltag.  

  Transport

  Ved indskrivningen er det PPR-psykologender tager stilling til dit barns transportbehov. Udgangspunkt er, at eleven i videst muligt omfang klarer transporten selv. Efterfølgende vil der blive taget stilling til transportbehovet i forbindelse med den årlige status. 

  Den daglige drift aftales mellem skolen og kommunens kørselskontor. 

   

  Specialklasser på Rundhøjskolen 

  Specialklasserne er placeret blandt almene klasser på skolen, og de deltager så vidt muligt i skolens sociale liv. Når det er fagligt og socialt muligt, har vi mulighed for at inkludere eleverne i en af skolens øvrige klasser. Inklusionen kan foregå i enkelte fag eller alle timer.  

  Lokalerne

  Hver elev i alle specialklasser har deres egen arbejdsplads, og vi veksler mellem individuel og fælles undervisning. Klasserne er indrettet med borde med delvis afskærmning og et fællesbord i midten af lokalet.  

  Undervisningen

  Vi tilrettelægger indholdet i undervisningen i henhold til 

  • den til enhver tid gældende folkeskolelov,  
  • bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt  
  • gældende bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen.  

  Vi underviser som udgangspunkt i hele folkeskolens fagrække. Som udgangspunkt deltager eleverne i såvel nationale test som folkeskolens afgangsprøver. 

  Det overordnede mål med undervisningen er: 

  • At eleverne opnår mulighed for at udvikle sig, trives og lære
  • At eleverne tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og blive rustede til at deltage aktivt i samfundet
  • At elevernes forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på tilgodeses ved at undervisningen målrettes det enkelte barn. 

  Vi tager altid udgangspunkt i elevernes forudsætninger. Vi etablerer forudsigelige rammer for undervisningen og frikvartererne, blandt andet gennem brugen af specialpædagogiske hjælpemidler, herunder visuelle støttesystemer. 

  Vi anskuer hver elev som unik og tager udgangspunkt i netop elevens behov socialt såvel som fagligt. 

  Personalet

  Som udgangspunkt er personalet specialuddannet eller har et omfattende kendskab til specialpædagogik.  

  Personalet har kompetencer inden for såvel ledelse af grupper, relationer, fagdidaktik og specialpædagogiske undervisningsteknikker og -metoder som eksempelvis brug af visuelle støttesystemer og kompenserende it 

  Personalet har kendskab til konfliktløsning og forebyggelse af konflikter. Lærere og pædagoger i specialklasserne har erfaringer med at håndtere udfordringer i forbindelse med bl.a. adfærds- og kontaktformer.  

  Personalet har kendskab til at søge viden om specialpædagogiske problemstillinger og derudfra forholde sig til udviklingsproblemer og relevante undervisningsprincipper. Vi tilbydeløbende personalet opkvalificering, så de nødvendige kompetencer er til stede. 

  Skole-hjem-samarbejde

  Som forælder kan du altid tage kontakt til en voksen i specialklasserne. Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for dit barns læring, dannelse og trivsel. Vi anser forældrene som vigtige ressourcepersoner i børnenes liv. Formålet med skolehjemsamarbejdet er at inddrage forældrene i børnenes skolegang. 

  Mindst én gang om året udarbejder vi en elevplan. Elevplanen bliver brugt til de to årlige skole-hjem-samtaler, hvor du som forælder har mulighed for at få dem uddybet. 

  Sidst opdateret: 27. november 2023