Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at børnene får en god skolegang.

 • Læs op

Indhold

  Børns læring, udvikling og trivsel stimuleres af forældrenes opbakning og engagement. Som forælder kan du for eksempel støtte dit barns læring ved at spørge nysgerrigt ind til det, barnet arbejder med i skolen, ved at tale med det om planeternes placering eller det svære nutids-r.  

  Forældre kan også gøre meget for at påvirke skolens sociale miljø i en positiv retning. Som forælder kan du støtte det trygge og gode læringsmiljø ved at tale ordentligt om de andre elever, forældre og skolens personale. Og ved at tage initiativ til og deltage i sociale arrangementer.  

  På Rundhøjskolen vægter vi samarbejdet med forældrene højt. Vi ønsker et ligeværdigt forhold, hvor vi gensidigt orienterer hinanden. For eksempel vil skolen så hurtigt som muligt kontakte elevens forældre, hvis der i skolen opstår faglige eller trivselsmæssige problemer. Ligesom forældrene skal orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

  Forventninger til forældre 

  Forældreopbakning er en af de væsentligste ressourcer i forhold til barnets læring og udvikling. Derfor forventer vi, at forældrene tager ansvar for, at: 

  • Eleven møder til tiden og er udhvilet 
  • Eleven har spist morgenmad
  • Eleven er parat til at modtage undervisning 
  • Eleven passer sin skolegang 
  • Eleven medbringer de nødvendige redskaber 
  • Eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel, samt tiltaler andre i et ordentligt sprog 

  Derudover forventer vi, at:  

  • Forældre indgår i et samarbejde med skolen samt er parate til at vurdere en sag fra to sider, for eksempel i konfliktsituationer 
  • Forældre føler medansvar for penalhus, skoletaske, sedler m.v. 
  • Forældre støtter eleven med lektiehjælp 
  • Forældre i elevens nærvær taler pænt om andre elever, andre forældre og skolens personale 
  • Forældre til børn i indskolingen hjælper børnene med at blive selvhjulpne og derfor ikke “gør det hele” for dem ved aflevering om morgenen: Lad børnene selv hænge jakker m.v. på plads, lægge madpakker i køleskabet og komme på plads. 
  • Forældre – via Aula – orienterer klassens lærere om årsagen til hvert eneste fravær. Ved ansøgning om fri i mere end fem skoledage skal skolens ledelse kontaktes. 

  Skolehjemsamtaler og forældremøder 

  Vi holder årlige skolehjemsamtaler og forældremøder.  

  I løbet af skoleåret vil klassens lærere (typisk dansk- og matematiklærerne) indkalde dig/jer til en samtale om dit/jeres barns læring, udvikling og trivsel. På 0.-3. årgang deltager også en pædagog fra SFO’en. På de ældre klassetrin bliver eleverne nogle gange også inviteret med til samtalen. Mødet varer typisk 15-20 minutter. 

  Forældremøder er for alle klassens forældre. Møderne bliver typisk holdt i starten af skoleåret, hvor klassens årsplaner kan blive gennemgået, nye fag kan blive præsenteret, og I kan hilse på de andre forældre og eventuelt nye lærere/pædagoger i klassen. Der vil også være mulighed for at tale om fælles regler for klassen, klassearrangementer, komme med idéer til undervisningen og tiltag, som kan styrke trivslen i klassen. 
   

  Kommunikation mellem skole og hjem 

  Kommunikation mellem to parter er bedst, når begge parter er aktive. 

  Den direkte kontakt med lærere og pædagoger

  At tale direkte sammen med skolens personale er en god kommunikationsform. Hvis du gerne vil tale med en lærer eller pædagog i løbet af skoledagen, er det en god ide først at skrive til den pågældende person og aftale et tidspunkt, da medarbejderen kan være optaget af tilsyn, forberedelse o.l. 

  Telefonisk kontakt til lærere og pædagoger

  Skolens lærere og pædagoger har forskellige regler for, hvornår du som forælder kan kontakte dem telefonisk. Som hovedregel kan du kun kontakte lærere og pædagoger inden for deres arbejdstid. Spørg eventuelt på et forældremøde.  

  Aula

  Hold dig dagligt orienteret på Aula. Aula kan indeholde information om lektier, ugeplaner, årsplaner, personaleoplysninger, tilmelding til forældremøder m.v. Det er også via Aula, du skal give besked om hvert eneste fravær, dit barn har. Ved ansøgning om fri i mere end fem skoledage skal du skrive til skolens ledelse. 

  Værd at huske på 

  Når I som forældre og vi som skole skal opbygge et konstruktivt samarbejde om jeres barn og dets skolekammerater, kan det være en stor hjælp at huske på: 

  • At børn er en del af mange forskellige fællesskaber og sammenhænge både i og uden for skolen, og at vi som skole og I som forældre derfor har et delt ansvar over for børnene 
  • At samarbejdet mellem skole og forældre skal give gensidig viden om, hvad der sker i børnenes hverdag i de forskellige sammenhænge, børnene optræder i. Eksempelvis i skolen, SFO’en og hjemmet. 
  • At børn opfører sig og trives forskelligt afhængigt af sammenhængen, og hvem de er sammen med. 

  Læs mere i vores ark “Jeres barn, vores elev” (pdf)

  Sidst opdateret: 27. november 2023
  Sidst opdateret: 27. november 2023