På Rundhøjskolen vil vi styrke alle elevers læsefærdigheder. Derfor er vi gået fra én læsevejleder til to, og vi har systematiseret vores læseundervisning og indført læsebånd i 0.-9. klasse: Alle elever har kort fortalt hvert år fire perioder a fire uger med 20 minutters fokuseret daglig læsning. Og vi følger op på vores indsatser ved løbende at måle på og drøfte elevernes læseudvikling. Det hele er beskrevet i Rundhøjskolens læsehandleplan.

Vores læsebånd

Fire gange om året har alle vores elever i 0.-9. klasse et fire uger langt læsebånd. I læsebåndene arbejder alle klasser fokuseret med læsning i 20 minutter hver dag.

Læsning er meget mere end at lære at læse. Der er for eksempel fagenes tekster og særlige ordforråd med tilhørende begreber. Derfor giver alle fag på skolen tid til læsebånd, ligesom både dansk- og faglærere samarbejder om indholdet. Det er med andre ord en teamopgave at arbejde med læsning. 

I skoleåret 2021/2022 havde vores læsebånd følgende temaer:

 • Læsebånd 1 - uge 38-41
  Læsehastighed

 • Læsebånd 2 - uge 44-47
  Faglig læsning

 • Læsebånd 3 - uge 9-12
  Matematikbånd

 • Læsebånd 4 - uge 17-20
  Læselyst (afgangsklasser undtaget)

Læs om læsebånd i vores blad

Læs om de to første læsebånd i skoleåret 2019/2020 - fra vores blad Rundologien

Læs omtalen af læsebånd i vores blad, Rundologien - nr. 23 vinter 2019/2020

 

Podcast

Nationalt Videncenter for Læsning var i december 2018 på besøg på skolen for at interviewe en af vores læsevejledere og nogle af vores elever for at høre om vores arbejde med læsebånd. Det kom der en spændende podcast ud af.

Nationalt VIdencenter for Læsning

Lyt til podcasten (17 minutter)

 

Vores opfølgning

En gang om året holder klassens lærere en læsekonference, hvor de sammen med en læsevejleder og ledelsen foretager samlede vurderinger af elevernes læseudvikling. Vurderingerne sker på baggrund af:

 • lærernes løbende evaluering af undervisningen,
 • elevernes afleveringer eller produkter,
 • observationer af og samtaler med elever,
 • faglige og diagnostiske test samt
 • nationale test.


Test og løbende evaluering

Opslag fra vores blad: Derfor giver nationale test værdi hos os


På Rundhøjskolen har vi de senere år anvendt de nationale test i 'dansk, læsning' som et stærkt og ensartet værktøj for lærere og læsevejledere i 2. til 10. klasse. De nationale test i 'dansk, læsning' er obligatoriske på 2., 4., 6. og 8. klassetrin, men vi har gennemført testene én gang om året og dermed fået et bedre indblik i den enkelte elevs udvikling - og et endnu bedre udgangspunkt for den løbende opfølgning: 

 • Skolens vejleder analyserer resultaterne
  Når en klasse har gennemført den nationale test, bearbejder læsevejlederen resultaterne og forbereder en præsentation for dansklæreren. Ved hjælp af værktøjet ‘‘Elevprofilberegneren” bliver eleverne grupperet i ti profiler ud fra deres resultater i tekstforståelse og afkodning. Med hver profil følger en beskrivelse og forslag til opfølgning.

 • Samtale mellem skolens læsevejleder og dansklæreren
  Dansklærer og læsevejleder gennemgår sammen resultaterne for hver enkelt elev. Og de ser på resultater fra tidligere test for at se udviklingen og taler om lærerens egne observationer fra dagligdagen. Desuden taler dansklærer og læsevejleder om de forskellige muligheder for at hjælpe hver enkelt elev yderligere på vej i læseudviklingen.

 • Klasselæsekonference - med lærerteam, ledelse og læsevejleder
  Hvor samtalen med dansklæreren handlede om de enkelte elever, handler klasselæsekonferencen om hele klassens niveau. Og alle får en status på udviklingen og de indsatser, der er aftalt mellem læsevejleder og dansklærer. Målet er, at faglærere og dansklærere får et fælles udgangspunkt for at differentiere læseundervisningen.

 • Elevsamtale/skolehjemsamtale
  Fordi vi på Rundhøjskolen arbejder systematisk og struktureret med resultaterne af de nationale test og anvender værktøjet “Beregneren”, kan dansklæreren give elev og forældre en bedre forståelse af testresultatet og elevens læseudvikling. Hvor andre skoler blot formidler standardbrevet med resultatet af den seneste test til forældrene, kan vi vise elevens udvikling. For elev og forældre er det rarere at se en forhåbentlig stigende kurve end blot at høre, at resultatet er 'under middel' eller andet.

 

Forstærket indsats for ordblinde i overgangen til ungdomsuddannelse

Vores systematiske tilgang med læsebånd, test og læsekonferencer er kommet i kølvandet på et samarbejde, som vi i 2016 indledte med Kompetencecenter for Læsning. Først ville vi sammen skabe et særligt beredskab for elever i læse- og stavevanskeligheder i vores 10. klasser, men dét arbejde blev allerede året efter til et nyt projekt, hvor vi ville finde og og ruste ordblinde elever i 7.-10. klasse. Læs mere om Rundhøjprojektet.

I forlængelse af vores styrkede indsats for at finde og ruste ordblinde elever i 7.-10. klasse har vi sat gang i en indsats, som skal sikre ordblinde elever en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Målet med indsatsen er, at samtlige ordblinde unge, uafhængigt af deres sociale baggrund og specifikke valg af ungdomsuddannelse, oplever et fleksibelt, effektivt og helhedsorienteret forløb, som tager højde for deres funktionsnedsættelse.

Erfaringer peger nemlig på, at overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse typisk er sskabe et særligt beredskab for elever i læse- og stavevanskeligheder i Rundhøjskolens 10. klasseærligt svær for ordblinde, både fordi der er tale om et stort skift, men også fordi overgangen bærer præg af ufleksible, administrative procedurer, der går på tværs af uddannelsessystemet.
Læs mere om vores indsats på nyeveje.aarhus.dk