Gå til hovedindhold

Rundhøjskolens antimobbestrategi

Læs her hvordan vi aktivt arbejder på at forebygge mobning, og hvordan vi griber ind, hvis vi alligevel konstaterer mobning.

 • Læs op

Indhold

  På Rundhøjskolen accepterer vi ikke mobning! Hvis mobning konstateres, griber vi straks ind, og vi fortsætter med en indsats, indtil der er skabt en løsning for de berørte.

  Hvad er mobning? 

  På Rundhøjskolen støtter vi os til Fri for Mobberis definition af mobning. Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til børn og unge, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. 

  Mobning:

  • Handler om udstødelse – eksklusion – fra et fællesskab
  • Foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor alle børn og unge har mere eller mindre synlige roller
  • Er karakteriseret af gentagne udstødelseshandlinger, som står på over en periode, og som i sin helhed signalerer: ”Du er ikke med her”
  • Kan være direkte og forfølgende eller indirekte og udelukkende – og mere eller mindre synlig
  • Forudsætter en magtubalance, hvor det er blevet socialt accepteret, at en eller flere er mindre værd end andre
  • Foregår i en social sammenhæng, som den elev, der bliver mobbet, ikke kan trække sig fra. Det kan for eksempel være i skolen eller til en fritidsaktivitet.  

   

  Vores antimobbestrategi er todelt

  Hvis vi konstaterer mobning, griber vi straks ind. Derudover gør vi en aktiv indsats for at forebygge mobning. Vores antimobbestrategi er med andre ord todelt og består af henholdsvis en forebyggelsesplan og en aktionsplan:

  • Forebyggelsesplan: Hvad gør vi for at undgå mobning? 
  • Aktionsplan: Hvad gør vi, når vi observerer mobning?

   

  Rundhøjskolens forebyggelsesplan

  Skolen arbejder med en systematisk og koordineret trivselsfremmende indsats. For at forebygge mobning er det nødvendigt at arbejde med kulturen i de fællesskaber, som børn indgår i – på skolen og i fritiden.

  Mobning skal forebygges på gruppeniveau og involverer hele teamet, hele klassen og forældregruppen.

  På årgangsniveau: 

  • Social årsplan for årgangen udarbejdes og præsenteres for eleverne ved skolestart 
  • Årlig trivselsundersøgelse på årgangen danner baggrund for en handleplan og indsatser 
  • Den årlige trivselsundersøgelse suppleres af undersøgelser på klassetrivsel.dk 
  • Skolen udfærdiger et årshjul med oversigter over forebyggende indsatser på de forskellige årgange (herunder inddragelse af eksterne samarbejdspartnere: anti-mobbeteam, SMG-arrangement (Samtale Mellem Generationer), Børns Vilkår, SSP (kriminalpræventivt samarbejde mellem Socialforvaltning, Skole og Politi) – se i øvrigt under generelle indsatser) 

  Forældreinvolvering: 

  • Diverse handleplaner publiceres til forældre, så de kan støtte op omkring de valgte indsatser 
  • Arrangementer med eksterne samarbejdspartnere 
  • Traditioner og fester 
  • Tværgående klasseråd på årgangen 
  • Legegrupper 
  • Pjece om hvordan klasserådet kan gøre en forskel 
  • Tydelige forventninger fra skolen 

  Generelle indsatser: 

  • Legepatruljer for indskoling og mellemtrin 
  • Venskabsklasser 
  • Udvalg for elevtrivsel 
  • Udvalg for IT-etik og –dannelse 
  • Fokus på årsager til fravær 
  • Inklusionsvejleder 
  • Idrætsskole (bevægelse og idræt for trivsel)
  • Inddragelse af elevråd 
  • Skolens etiske regler håndhæves 

  På individniveau: 

  • Trivselslærer – mulighed for samtaler og støtte 
  • Udvidet forældresamarbejde 
  • Ugentlige tværfaglige konferencer – faglig sparring til medarbejdere (specialcentermøder) 
  • Flextilbud for udfordrede elever


  Rundhøjskolens aktionsplan
   

  Vores aktionsplan involverer flere parter, fordi mobning foregår omkring et gruppefællesskab. Derfor skal årsagen og løsningen på et problem ikke findes hos mobberen eller mobbeofferet alene.

  Pkt. 1-5 gennemføres altid.
  Pkt. 6-9 gennemføres, hvis der under pkt. 4 vurderes, at der er tale om mobning.

  1. Den eller de, der mistænker, at der foregår mobning, er forpligtet til at gribe ind og kontakte klasseteamet, dette kan således både være andre elever, forældre eller skolens medarbejdere.
  2. Klasselæreren og eventuel klassepædagog tager en samtale med de implicerede parter, herunder forældrene.
   ➡️ På baggrund af ovenstående laves et kort skriftligt notat, der beskriver det oplevede. Notatet journaliseres.
   ➡️ Eventuelle her-og-nu-foranstaltninger iværksættes.
   ➡️Forældre orienteres om hvordan og hvornår, der følges op.
  3. Teamet informerer ledelsen – inkl. skriftligt notat.
  4. Skolen vurderer, om der er tale om mobning jf. definitionen fra Fri for Mobberi på skolens hjemmeside. Dette begrundes i et skriftligt notat.
  5. Hvis det vurderes, at der IKKE er tale om mobning, orienteres de implicerede parter om dette af ledelsen, samt om evt. afledte aftaler og hvordan og hvornår, der følges skriftlig op på den konkrete sag, trods at der ikke er tale om mobning.
  6. Hvis det vurderes, at der ER tale om mobning udarbejder teamet og ledelsen en handleplan inkl. her-og-nu-foranstaltninger, både for ofret og for mobberen/-erne. Handleplanen udarbejdes senest 10 arbejdsdage efter, at der er modtaget oplysninger om mobning.
   Skolen bruger DCUM’s skabelon til handleplan
   ➡️Teamet vurderer, om der er behov for inddragelse af ekstern ekspertise – eventuelt via kompetence-centermødet. Teamet informerer ledelsen og inddrager ledelsen i den endelige beslutning.
  7. Skolen orienterer berørte elever og forældre om den udarbejdede handleplan.
   ➡️ Den delbare version af handleplanen journaliseres i elevmappen og deles med berørte forældre.
   I denne orientering aftales hvordan og hvornår, der følges op, og med hvilken frekvens.
  8. Ledelsen sender en kort beskrivelse af midlertidige her-og-nu-foranstaltninger og den udarbejdede handleplan til orientering til skolens Børn og Unge-chef.
  9. Handleplanen følges og opdateres efter behov.


  Antimobbestrategien er aftalt i skolebestyrelsen og senest opdateret 12. december 2023.

  Sidst opdateret: 4. januar 2024