På Rundhøjskolen accepterer vi ikke mobning! Hvis mobning konstateres, griber vi straks ind, og vi fortsætter med en indsats, indtil der er skabt en løsning for den elev, der har været udsat for mobning. 

Hvad er mobning? 

På Rundhøjskolen støtter vi os til Fri for Mobberis definition af mobning. Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til børn og unge, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. 

Mobning: 

 • Handler om udstødelse – eksklusion – fra et fællesskab
 • Foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor alle børn og unge har mere eller mindre synlige roller 
 • Er karakteriseret af gentagne udstødelseshandlinger, som står på over en periode, og som i sin helhed signalerer: ”Du er ikke med her”
 • Kan være direkte og forfølgende eller indirekte og udelukkende – og mere eller mindre synlig
 • Forudsætter en magtubalance, hvor det er blevet socialt accepteret, at en eller flere er mindre værd end andre
 • Foregår i en social sammenhæng, som den elev, der bliver mobbet, ikke kan trække sig fra. Det kan for eksempel være i skolen eller til en fritidsaktivitet.  

 

Vores antimobbestrategi er todelt

Hvis vi konstaterer mobning, griber vi straks ind. Derudover gør vi en aktiv indsats for at forebygge mobning. Vores antimobbestrategi er med andre ord todelt og består af henholdsvis en forebyggelsesplan og en aktionsplan: 

 • Forebyggelsesplan: Hvad gør vi for at undgå mobning? 
 • Aktionsplan: Hvad gør vi, når vi observerer mobning?

 

Rundhøjskolens forebyggelsesplan

Skolen arbejder med en systematisk og koordineret trivselsfremmende indsats. For at forebygge mobning er det nødvendigt at arbejde med kulturen i de fællesskaber, som børn indgår i – på skolen og i fritiden. 
 
Mobning skal forebygges på gruppeniveau og involverer hele teamet, hele klassen og forældregruppen. 
 
På årgangsniveau: 

 • Social årsplan for årgangen udarbejdes og præsenteres for eleverne ved skolestart 
 • Årlig trivselsundersøgelse på årgangen danner baggrund for en handleplan og indsatser 
 • Den årlige trivselsundersøgelse suppleres af undersøgelser på klassetrivsel.dk 
 • Skolen udfærdiger et årshjul med oversigter over forebyggende indsatser på de forskellige årgange (herunder inddragelse af eksterne samarbejdspartnere: anti-mobbeteam, SMG-arrangement (Samtale Mellem Generationer), Børns Vilkår, SSP (kriminalpræventivt samarbejde mellem Socialforvaltning, Skole og Politi) – se i øvrigt under generelle indsatser) 

Forældreinvolvering: 

 • Diverse handleplaner publiceres til forældre, så de kan støtte op omkring de valgte indsatser 
 • Arrangementer med eksterne samarbejdspartnere 
 • Traditioner og fester 
 • Tværgående klasseråd på årgangen 
 • Legegrupper 
 • Pjece om hvordan klasserådet kan gøre en forskel 
 • Tydelige forventninger fra skolen 

Generelle indsatser: 

 • Legepatruljer for indskoling og mellemtrin 
 • Venskabsklasser 
 • Udvalg for elevtrivsel 
 • Udvalg for IT-etik og –dannelse 
 • Fokus på årsager til fravær 
 • Inklusionsvejleder 
 • Idrætsskole (bevægelse og idræt for trivsel)
 • Inddragelse af elevråd 
 • Skolens etiske regler håndhæves 

På individniveau: 

 • Trivselslærer – mulighed for samtaler og støtte 
 • Udvidet forældresamarbejde 
 • Ugentlige tværfaglige konferencer – faglig sparring til medarbejdere (specialcentermøder) 
 • Flextilbud for udfordrede elever

 

Rundhøjskolens aktionsplan 

Vores aktionsplan involverer flere parter, fordi mobning foregår omkring et gruppefællesskab. Derfor skal årsagen og løsningen på et problem ikke findes hos mobberen eller mobbeofferet alene. 

 • Den eller de, der opdager mobning, er forpligtet til at gribe ind og kontakte klasselæreren 
 • Klasselæreren og eventuel klassepædagog tager en samtale med de implicerede parter
 • Teamet tager problemet op og udarbejder et udkast til en handleplan
 • Teamet vurderer om der er behov for inddragelse af ekstern ekspertise – eventuelt via specialcentermødet 
 • Teamet informerer ledelsen og inddrager ledelsen i den endelige beslutning 
 • Teamet informerer forældrene og involverer hele klassen i indsatsen. 

Forelæst i skolebestyrelsen den 16. november 2016 
Forelæst i SFO-forældrerådet den 16. november 2016